Kicongo, Congo
Glen and Rita Chapman
in Kikongo
Video Snips